Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

ZMIANY W: STAROSTWIE RADZIE, SZPITALU

Tomasz Urbański | 2019-04-14 12:20

(Myszków) 28 marca br. odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu w Myszkowie i można powiedzieć, że jej motywem przewodnim była przede wszystkim „zmiana”. Po pierwsze, z funkcji radnego zrezygnował Jakub Grabowski, który od 1 kwietnia objąć ma stanowisko wiceburmistrza Żarek. Po drugie, dowiedzieliśmy się o zmianach w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego, a co za tym idzie utworzeniu nowego „Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych”. Dodatkowo, ale do tego zdążyliśmy już przywyknąć, karuzela zmian specjalistów w SP ZOZ w Myszkowie rozpędza się coraz bardziej.


 

SZPITAL PEŁEN SPECJALISTÓW


 

Na sesji Rady Powiatu nie mogło oczywiście zabraknąć kwestii SP ZOZ w Myszkowie. Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego w wysokości 956.850 zł. Środki te przekazane zostaną w formie dotacji celowej do SP ZOZ w Myszkowie, a wydatkowane mają zostać na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Chirurgii Ogólnej oraz Ginekologiczno-Położniczego oraz uruchomienie Oddziału Kardiologicznego i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przetarg na ww. zakup został już ogłoszony.


 

Warto jednak zaznaczyć, iż SP ZOZ w Myszkowie sporządził także zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Doradcy ds. Rozwoju, czyli po prostu zatrudnienie w swoich strukturach kolejnego specjalisty. W odpowiedzi do szpitala wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożył Dariusz Jorg, swoją pracę wyceniając na 67.500,00 zł netto (83.025,00 zł brutto). Zgodnie z zamieszczonym w BIP-ie zapytaniem, termin świadczenia usługi doradcy to 9 miesięcy, nie dłużej jednak niż do 31.12.2019r.


 

Z dniem 18 marca 2019r. nastąpiła również zmiana na stanowisku Dyrektora SP ZOZ w Myszkowie i miejsce Sławomiry Kuźmickiej zajął Dariusz Kaczmarek, który pełnić będzie tę funkcję do czasu wyłonienia nowego dyrektora w kolejnym konkursie. Kuźmicka deklarowała, że funkcję dyrektora SP ZOZ pełnić będzie tylko do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora. Konkurs nie został jednak rozstrzygnięty, z uwagi na fakt, że wpłynęła jedna kandydatura. Kuźmicka zrezygnowała z funkcji dyrektora, w uzasadnieniu swojej decyzji wskazując również powody osobiste, jednak nadal pozostaje zatrudniona w SP ZOZ w Myszkowie na stanowisku, jak przekazał rzecznik Starostwa, „asystenta dyrektora ds. audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej”. Co jednak ciekawe, pod opublikowanym 26.03.2019r. przetargiem na wspomniany wcześniej zakup sprzętu, Kuźmicka widnieje podpisana jako „asystent dyrektora ds. finansowych i zarządzania”. Pełni dwie funkcje, czy też - co wydaje się bliższe prawdy - w szpitalu i starostwie sami już się gubią, kto na jakim stanowisku pracuje.


 

Zgodnie ze słowami starosty, Bohdan Kozak, zatrudniony niedawno w SP ZOZ w Myszkowie specjalista zajmujący się tylko i wyłącznie kwestiami uruchomienia Oddziału Kardiologicznego, swoją funkcję pełnić będzie jedynie do czasu rozstrzygnięcia sytuacji z kardiologią, później zaś stanowisko to ma zostać zwolnione. Na dwóch ostatnich sesjach padało pytanie, jaka to będzie kardiologia: zachowawcza, czy inwazyjna (taką prowadził przez kilka lat PAKS). Bohdan Kozak na jednej z sesji tłumaczył, że szpital liczy na kardiologię inwazyjną (wykonującą zabiegi ratujące życie) najlepiej we współpracy z PAKS, która miałaby polegać na wypożyczeniu od PAKS wartego miliony sprzętu. Ale nam udało się nieoficjalnie dowiedzieć, że osoby decyzyjne w PAKS miały to skomentować, że „prędzej im kaktus na ręce wyrośnie”, niż podejmą współpracę z tą ekipą.


 

Zarząd Powiatu wyraził również zgodę na podpisanie listu intencyjnego w celu nawiązania współpracy między SP ZOZ Myszków a Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie. Podjęcie współpracy ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania placówką młodych lekarzy i pozyskania kadry medycznej.


 

Na spotkaniu Związku Powiatów Polskich, w których uczestniczył starosta Piotr Kołodziejczyk, poruszona została również kwestia służby zdrowia. Z końcem kwietnia do szpitali powiatowych ma zostać przekazane 350 mln zł, z kolei druga transza na kontach szpitali ma pojawić się w czerwcu tego roku.


 

LASECKI OSZCZĘDZAŁ KOŁODZIEJCZYK ZWIĘKSZA ZATRUDNIENIE


 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął również uchwałę w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myszkowie, tworząc nowy „Wydział Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych”. Do podstawowych zadań Wydziału należeć będzie w szczególności koordynacja działań w zakresie realizacji strategii rozwoju Powiatu, prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnych, sporządzania wniosków aplikacyjnych, prowadzenie doradztwa dla MŚP, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych. W nowo utworzonym wydziale ustalono 6 etatów.


 

Dodatkowo w Wydziale Gospodarki Mieniem zwiększono liczbę etatów z 11,5 na 13, w Wydziale Finansowym liczba etatów wzrosła z 6 na 7, w Biurze Promocji, Kultury i Sportu liczba etatów wzrosła z 2 na 3, w Wydziale Organizacyjnym w Referacie Administracyjno-Gospodarczym liczba etatów wzrosła z 12 na 14. Starosta Piotr Kołodziejczyk znacząco więc zamierza zwiększyć zatrudnienie w Starostwie.


 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę by kontynuować wydawanie czasopisma „Nasz Powiat” stanowiącego samorządowy biuletyn informacyjny. Czasopismo, jak czytamy w uchwale, będzie promować Powiat Myszkowski oraz jego walory gospodarcze i turystyczne oraz informować o działalności władz powiatu, a publikowane wiadomości będą istotne dla życia wspólnoty samorządowej. Nakład pierwszego numeru gazety „Nasz Powiat” wynosił 10tys. egzemplarzy, koszty związane z drukiem wynosiły 2,4 tys. zł, zaś koszty kolportażu 1,5 tys. zł. Kolejne numery mają być przede wszystkim publikowane w Internecie.


 

GRABOWSKI WOLI BYĆ WICEBURMISTRZEM


 

Na ręce przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie, Wojciecha Pichety, wpłynęło postanowienie Komisarz Wyborczego w Częstochowie Lidii Dudek, która stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego, Jakuba Grabowskiego. Jego miejsce w Radzie Powiatu w Myszkowie najprawdopodobniej zajmie Maciej Piłka z Niegowy, który startując z KWW „Przyszłość”, w ostatnich wyborach do Rady zajął drugą pozycje na liście, uzyskując 257 głosów. Powodem rezygnacji Grabowskiego z funkcji radnego jest fakt, iż od 1 kwietnia obejmuje stanowisko wiceburmistrza Miasta i Gminy Żarki.


 

OCENA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO


 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie bryg. mgr inż. Sergiusz Wiśniewski przedstawił informacje odnośnie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Komenda Powiatowa PSP w Myszkowie to 68 etatów, w tym 14 oficerów, 19 aspirantów oraz 34 podoficerów. Na chwilę obecną 37 funkcjonariuszy posiada wykształcenie wyższe. W roku ubiegłym na terenie powiatu PSP interweniowała 1689 razy, co daje średnią około 4-5 wyjazdów każdego dnia. Wśród zdarzeń prawie 400 to pożary. Najwięcej z nich, bo aż 142 odnotowano w gminie Koziegłowy. Statystycznie, największa intensywność pożarów w powiecie przypada na kwiecień, co spowodowane jest przede wszystkim wypalaniem łąk. PSP wspomaga się 53 jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu myszkowskiego, z których 11 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.


 

Przedstawiając charakterystykę zagrożeń komórka prewencyjna wyznaczyła 4 miejsca na terenie powiatu, które mogą stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo i są to: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska (ze względu na prawie 2,5 tony zgromadzonego amoniaku), Fabryka Papieru (makulatura i materiały palne), basen w Miejskim Ośrodku Sportu (kwas solny i podchloryn sodu), PUREKO (zakwalifikowany do zakładów zwiększonego ryzyka z uwagi na produkcje pianki poliuretanowej`). Kolejnym istotnym zagrożeniem są ciągi komunikacyjne, tj. drogi gdzie odnotowuje się najwięcej zdarzeń i wypadków, w szczególności DK1 oraz droga 789, oraz trasy kolejowe. Przez teren powiatu przebiega również gazociąg wysokiego ciśnienia. Z punktu widzenie PSP istotne są również cieki i zbiorniki wodne. Co więcej, 10% powierzchni powiatu to lasy, a większość z nich zaliczana jest do pierwszej kategorii zagrożenia przeciwpożarowego.


 

Komendant Powiatowy, wśród głównych problemów PSP w Myszkowie wskazał przede wszystkim mocno wyeksploatowane pojazdy, których średnia wieku wynosi prawie 19 lat. Najstarszy na wyposażeniu PSP sprzęt to prawie 43 letni pojazd-drabina Iveco.


 

SYTUACJA NA RYNKU PRACY CORAZ LEPSZA


 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Węgrzynowicz zaznaczył, że na koniec roku 2018 liczba osób zarejestrowanych w PUP wynosiła 1589, z kolei w październiku odnotowano procentowo najniższe bezrobocie w historii powiatu myszkowskiego, tj. 5,6%. W roku ubiegłym Urząd Pracy rozdysponował środki w wysokości 7,7 mln z czego 4 mln otrzymał z Funduszu Pracy, zaś pozostałą kwotą pozyskał z konkursów unijnych, do których urząd aplikował. Z pomocy PUP w roku ubiegłym skorzystało 1021 osób - środki finansowe przeznaczono w szczególności na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, staże, szkolenia, doposażenia stanowisk pracy czy roboty publiczne. Praca PUP, z uwagi na efektywność działań, dwukrotnie doceniona i nagrodzona została przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.


 

Adam Bugaj


 


Komentarze