Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

TEREN PO „BECZKACH” OCZYSZCZONY

Tomasz Urbański | 2018-07-30 12:20

(Myszków) Jak informuje Urząd Miasta Myszkowa, po 7 latach zostały zakończone prace przy oczyszczaniu terenów przy ulicy Osińska Góra (vis-a-vis ciepłowni), gdzie w 2010 roku zostały przez Policję odkryte beczki z niebezpiecznymi odpadami. Oczyszczenie terenu ze wszystkich zanieczyszczeń kosztowało Gminę Myszków ponad 1,6 mln zł z czego w roku 2017 milion zł gmina pozyskała jako dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wcześniej gmina musiała kupić ten teren za 114.500 zł na licytacji. Dzisiaj po zakończeniu jego oczyszczenia (remediacji) Gmina Myszków może przeznaczyć oczyszczony teren pod nowe inwestycje.

 

Wyjątkowo niebezpieczne zanieczyszczenie zostało odkryte przez Policję na działce Osińska Góra 3 w 2010 roku. 27 kwietnia 2010 roku wydana została właścicielowi nieruchomości decyzja nakazująca usunięcie wszystkich odpadów nagromadzonych na nieruchomości w budynkach magazynowych oraz wyrównanym zagłębieniu terenu. Decyzja miała rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz ochronę środowiska naturalnego. Ale właściciel nieruchomości nie usunął odpadów. Gmina Myszków zgodnie z zapisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym dokonała wykonania zastępczego. Odpady zostały usunięte na koszt gminy. Koszt usunięcia i legalnej utylizacji 27 ton odpadów zgromadzonych na terenie i w magazynie oraz 43 ton odpadów z ziemi wyniósł 475.847,19 zł.
 

Kto i gdzie to wywiózł?
 

Prace wykonywała Firma Remondis Sp. z o.o. Oddział w Dąbrowie Górniczej. Zgodnie z posiadanymi kartami przekazania odpadów, powyższe odpady zostały przekazane do PPUH STANMAR Marian Okupski z siedzibą w Kutnie, celem unieszkodliwienia zgodnie z posiadanymi zezwoleniami.
 

Reszta odpadów czekała

 

W ziemi pozostała jeszcze duża i niestety nieznana ilość odpadów zarówno niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne. Cały czas prowadzony był stały monitoring ujęcia wody oraz wód głębinowych prowadzony przez WIOŚ w Katowicach-Delegatura w Częstochowie. Nie wykazywał on migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gleby, dlatego też można było starać się o środki zewnętrzne na cel całkowitego oczyszczenia terenu.

 

W październiku 2011 roku Gmina Myszków wystąpiła z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o środki na usunięcie pozostałej ilości odpadów i rekultywację zdegradowanego terenu, jednakże ze względu na brak posiadania własności terenu przez gminę wniosek został odrzucony.
 

W listopadzie 2015 roku gmina w drodze licytacji stała się właścicielem zanieczyszczonego terenu. Miasto zapłaciło na działkę 114.500 zł i ponownie wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie na usunięcie zanieczyszczonej gleby i remediację terenu. Ale zmieniły się zasady finansowania i NFOŚiGW wniosek gminy Myszków odrzucił ponownie. Po raz kolejny w lipcu 2016 roku Gmina Myszków wystąpiła z wnioskiem tym razem do WFOŚiGW w Katowicach w sprawie pozyskania dofinansowania na prace polegające na „Remediacji terenu zdegradowanego i likwidacji źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko przy ul. Osińska Góra 3 w Myszkowie.
 

Po wielokrotnych rozmowach, składanych prośbach oraz wnioskach w licznych instytucjach Warszawie, zarówno w Ministerstwie Środowiska, Kancelarii Premiera, jak i w NFOŚiGW, ostatecznie Gmina Myszków uzyskała dotację od WFOŚiGW w Katowicach, w kwocie przekraczającej milion złotych (1.008.513,00zł). Remediacja terenu rozpoczęła się w maju 2017r. zaraz po uzyskaniu dofinansowania w formie dotacji. Na dzień dzisiejszy gmina jest właścicielem oczyszczonego terenu położonego w strefie objętej planem zagospodarowania przestrzennego na terenie tzw. przemysłowym. Czystość i brak zagrożenia została potwierdzona stosownymi badaniami gleby z dna wykopów oraz materiału wypełniającego zagłębienia powstałe po wybraniu odpadów.
 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, w maju 2017 roku Gmina przystąpiła do prac remediacji terenu. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca. Byłio to Konsorcjum w składzie:

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. z Kielc

 

Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe Grażyna Kalwat z miejscowości Porąbki.
 

Etap ten zakończył się wydobyciem i usunięciem odpadów niebezpiecznych w ilości 1584 ton co kosztowało 543.577,85zł. Pieniądze te pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Katowicach. Odpady, zgodnie z posiadanymi przez gminę Kartami Przekazania Odpadów trafiły do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.
 

Ze względu na odkrycie podczas prac ziemnych dodatkowego obszaru zakopania odpadów innych niż niebezpieczne oraz bardzo duże ich ilości, gmina zwracała się dwukrotnie z prośbą do WFOŚiGW o wyrażenie zgody na zwiększenie zakresu rzeczowo-finansowego jak również zwiększenie ilości odpadów do unieszkodliwienia, celem zakończenia prac remediacji.
 

Po uzyskaniu zgody zarządu WFOŚiGW w Katowicach na zwiększenie zakresu oraz kwoty dofinansowania do 1.008.513,00zł przystąpiono ponownie do prac.

 

W marcu 2018r. gmina zakończyła proces remediacji przedmiotowego terenu usuwając jeszcze 1.383 ton odpadów innych niż niebezpieczne, co kosztowało 351.179,99zł pozyskanych środków z WFOŚiGW w Katowicach.
 

Prace ostatniego etapu remediacji wykonywała firma wybrana w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „JURA-INVEST” Zbigniew Dorożyński, z Myszkowa. Zgodnie z posiadanymi kartami przekazania odpadów, odpady trafiły do:
 

- Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie,
 

- Dobra Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie,
 

- Geminus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 

- Sobreko Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie,
 

- PPUH „VIG” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Dąbrowie (zakład w Myszkowie).

 

Czystość i brak zagrożenia została potwierdzona stosownymi badaniami gleby z dnia wykopów oraz materiału wypełniającego zagłębienia powstałe po wybraniu odpadów.
 

Remediacja - usuwanie ze środowiska zanieczyszczeń, które powstały w wyniku takich zdarzeń, jak awaria cysterny czy wyciek benzyny. Dotyczy całości działań naprawczych, które należy podjąć, aby toksyczną substancję usunąć ze środowiska (ziemi, gleby, wód gruntowych) lub ograniczyć jej emisję i w miarę możliwości przywrócić obszarowi zanieczyszczonemu stan sprzed skażenia.

 

A winni zanieczyszczenia:
 

jeden skazany, drugi nie żyje
 

W roku 2016 Sąd Rejonowy w Myszkowie skazał Rafała S. z gminy Staszów (kieleckie) na rok więzienia i 80 tys. nawiązki na NFOŚ uznając go za współsprawcę przestępstwa. Wyrok później został podtrzymany przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Główny z oskarżonych Wiesław S. z Myszkowa, wobec którego prokuratura wnioskowała o wieloletnią odsiadkę, uniknął odpowiedzialności karnej, ponieważ przed wydaniem wyroku zginął w wypadku samochodowym. Do niego należał teren gdzie składowano nielegalnie odpady, miał być głównym organizatorem procederu.

 

Minęło prawie 8 lat od ujawnienia nielegalnego składowiska, którego oczyszczenie kosztowało 1,5 mln zł. Sprawcy przestępstwa ponieśli jakąś odpowiedzialność, choć skutki materialne w ogromnej większości spadły na gminę i fundusze ochrony środowiska (WIOŚiGW), czyli też były to pieniądze publiczne. Tylko część wydatków może uda się odzyskać po korzystnej sprzedaży działki przemysłowej.
 

Dosłownie w tym tygodniu w Częstochowie zostało odkryte inne składowisko beczek z chemikaliami, w ilości kilkuset sztuk. Ciekawe ile milionów złotych będzie kosztowało ich usunięcie? Sprawcy zapewne są bankrutami bez majątku.
 

Jarosław Mazanek


 Galeria zdjęć

Komentarze