Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

RACJA PO STRONIE KURATORIUM

Tomasz Urbański | 2017-09-14 12:20

(Żarki, Gliwice) We wtorek 29 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozpatrzył skargę gminy Żarki na opinię Kuratorium Oświaty, w sprawie utworzenia od września tego roku  w Żarkach jednej szkoły podstawowej. WSA orzekł, że w sporze racja leży po stronie Kuratorium. Przypomnijmy, że spór dotyczył liczby szkół podstawowych w Żarkach. Rada Gminy zdecydowała, że uczniowie będą uczęszczać od września tego roku do jednej, mieszczącej się w budynku przy ulicy Częstochowskiej Kuratorium Oświaty optowało, by w Żarkach istniały dwie podstawówki, prócz  tej wspomnianej wyżej, druga miałaby powstać w budynku dotychczasowego gimnazjum.

 

Spór, który rozstrzygał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach to efekt uchwały Rady Gminy w Żarkach, będącej odpowiedzią na reformę oświaty, zakładającej likwidację gimnazjów. Na mocy podjętej przez radnych decyzji, w Żarkach od września br. ma funkcjonować tylko jedna szkoła podstawowa, mieszcząca się przy ulicy Częstochowskiej. Gimnazjaliści dokończą edukację w dotychczasowym budynku gimnazjum przy ulicy Ofiar Katyna, a następnie budynek znajdzie inne zastosowanie. Opinia Kuratorium na temat podjętej uchwały była od samego początku negatywna. Kuratorium uważało, że w Żarkach powinny być dwie szkoły podstawowe.

 

W negatywnej opinii dotyczącej podjętej uchwały oficjalnie wskazano co trzeba w przyjąć w nowej uchwale. Zmiana miała polegać na „zwiększeniu liczby szkół podstawowych w Mieście Żarki, przekształcając Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach w ośmioletnią szkołę podstawową”. Zdaniem pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach funkcjonowanie od 1 września br. jednej szkoły podstawowej w Żarkach, nie zapewni odpowiednich warunków realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły. Zdaniem Kuratorium w szkole będzie ciasno, brakować będzie klas, a uczniom w konsekwencji grozić będzie nauka „na zmiany”. - Deklarowane zaadaptowanie od 1 września 2017 r. dwóch pomieszczeń na sale lekcyjne, tj. czytelni (51m2) oraz gabinetu logopedycznego (25,11m2), nie zapewni jednozmianowości pracy szkoły (biorąc pod uwagę liczbę oddziałów oraz podział oddziałów na grupy na językach obcych, zajęciach komputerowych i wychowaniu fizycznym w klasach sportowych). Wykorzystanie czytelni na salę lekcyjną pogorszy warunki korzystania z zasobów biblioteki przez uczniów i nauczycieli, uniemożliwi korzystanie z Internetowego Centrum Edukacji. Urządzenie sali lekcyjnej z gabinetu logopedycznego nie zapewni właściwych warunków do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze względu na małą powierzchnię pomieszczenia, natomiast brak gabinetu logopedycznego utrudni udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wzrost liczby oddziałów spowoduje pogorszenie (i tak trudnych) warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego. Ze względu na zwiększenie od 1 września 2017 r. liczby oddziałów, warunki funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach ulegną pogorszeniu, co stanowi istotny argument do przekształcenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach w ośmioletnią szkołę podstawową – napisano w uzasadnieniu do opinii wydanej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Władze gminy podtrzymywały z kolei, że warunki w szkole na ulicy Częstochowskiej są dobre, nauka odbywać się będzie jednozmianowo, a ilość uczniów tylko na początku zmian będzie większa, później będzie coraz niższa.  - Przeprowadziliśmy  konsultacje z rodzicami. Zdecydowana większość rodziców opowiada się za jedną szkoła podstawową. Została przyjęta uchwała Rady Miejskiej w Żarkach idąca w kierunku utworzenia jednej ośmioklasowej szkoły podstawowej w Żarkach. Kurator wprowadza zmianę i chce, aby w Żarkach były dwie podstawówki nie licząc się ze zdaniem społeczności  lokalnej – bronił decyzji żareckiego samorządu burmistrz Klemens Podlejski.

 

Po otrzymaniu z Kuratorium Oświaty negatywnej opinii na temat uchwały w sprawie sieci gminnych szkół, gmina Żarki 6 marca za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Katowicach złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

 

29 sierpnia WSA odrzucił skargę złożoną przez gminę, uznając tym samym racje Kuratorium Oświaty. - Sąd odrzucił naszą skargę. Obecnie czekamy na uzasadnienie tej decyzji. Wystąpiliśmy z wnioskiem o pisemne uzasadnienie wyroku. Kiedy je otrzymamy, kiedy zapoznamy się z jego treścią i zobaczymy co w nim jest, będziemy na pewno konsultować się z Kuratorium w tej sprawie, będziemy szukać najlepszych możliwych rozwiązań. Na obecną chwilę nie ma możliwości by „ruszyć” z drugą szkołą podstawową. Najwcześniej od nowego roku szkolnego – skomentował postanowienie WSA w Gliwicach Jakub Grabowski, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Żarkach.  

 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że WSA w Gliwicach podzielił stanowisko śląskiego kuratora w sprawie propozycji przekształcenia gimnazjum w Żarkach w szkołę podstawową, dzięki czemu w tym mieście funkcjonowałyby dwie szkoły podstawowe (…)  Dotychczasowe gimnazjum dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną i sportową, którą warto jak najpełniej wykorzystać dla dobra uczniów. Powstanie drugiej szkoły podstawowej umożliwiałoby jednocześnie poprawę warunków w funkcjonującej obecnie szkole podstawowej poprzez efektywniejsze wykorzystanie bazy dydaktycznej i sportowej, skrócenie uczniom drogi do szkoły, wyeliminowanie zagrożenia dwuzmianowością, a także - zapewnienie miejsc pracy dla nauczycieli (...) W obecnej sytuacji prawnej burmistrz i radni Żarek mogą wprowadzić zmiany do sieci szkół. Na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe rada gminy ma możliwość podjęcia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, a następnie - po zawiadomieniu do końca lutego (przyszłego roku – przyp. red.) o tym zamiarze organu wykonawczego, rodziców i uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty - podjąć uchwałę o przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową. Najbliższy możliwy termin rozpoczęcia działalności przez utworzoną w tym trybie szkołę podstawową w budynku dotychczasowego gimnazjum to 1 września 2018 roku – powiedziała, cytowana przez portalsamorządowy.pl, Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty.

 

Robert Bączyński

 Galeria zdjęć

Komentarze