Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

PORAJSCY RADNI NIEJEDNOMYŚLNI WS. BUDŻETU

Tomasz | 2020-01-16 08:20

(Poraj) Jeszcze przed Bożym Narodzeniem Rada Gminy Poraj przyjęła tegoroczny budżet. Tutejsi radni oczywiście nie byli jednomyślni – uchwała została przyjęta 8 głosami „za” przy 5 głosach „przeciw”. Na początku sesji budżetowej obecni byli wszyscy radni. Po niespełna godzinie, jeszcze przed głosowaniem nad budżetem, radni Ewa Masłoń i Bartosz Rajczyk wyszli z sali. Pod koniec obrad wrócił radny Rajczyk. W dyskusji nad poprawkami do projektu budżetu radni Klubu „Gmina dla Wszystkich” tłumaczyli dlaczego nie popierają budżetu w takim kształcie. Pod koniec sesji wójt Katarzyna Kaźmierczak stwierdziła, że opozycja przyjęła technikę „nie, bo nie”, czego dowodem może być przebieg większości głosowań podczas sesji.


 

Sesja budżetowa w Poraju odbyła się w czwartek, 19 grudnia. Radny Patryk Frendowski poprosił, by członkowie komisji rewizyjnej, którzy na komisji nie poparli budżetu, wyjaśnili powody swojej decyzji. Odpowiedzieli mu Waldemar Sitek i Leszek Lach. Głos zabrała również Jolanta Chmura, która choć nie jest członkiem komisji rewizyjnej, też chciała powiedzieć co najbardziej jej się nie podoba w zaproponowanym budżecie na 2020 rok.


 

Waldemar Sitek zwrócił uwagę na przychody i wydatki majątkowe. Jak mówił, ze sprzedaży mienia, głównie działek w Żarkach Letnisku, gmina ma dostać 1.130.000 zł. - Natomiast po stronie wydatków majątkowych z tej kwoty mamy zakup terenu przy zalewie 400 tysięcy złotych, dokapitalizowanie Spółki Poreco 650 tys. zł, co daje nam już z tej kwoty 1 milion 150 tysięcy złotych. Na inwestycje ze środków własnych gmina przeznacza tylko 20 tysięcy na oświetlenie, 30 tysięcy na amfiteatr w Żarkach Letnisko i 200 tysięcy - mówię o budżecie, który był omawiany w trakcie posiedzenia komisji rewizyjnej - na budowę chodników i dróg. Szanowni państwo, co można wybudować za kwotę 200 tysięcy na terenie gminy? – mówił podczas sesji budżetowej radny Waldemar Sitek.


 

GMINNE IGRZYSKA I ZNIECZULICA


 

„Ślizganie” się po programie naprawczym i niewystarczające cięcia w budżecie – to powody, które zdaniem radnego Leszka Lacha przemawiają przeciwko budżetowi. Jak stwierdził, gminne środki są błędnie rozdzielane i nie są przeznaczane na to, co jest najważniejsze dla mieszkańców. - Po prostu nadal kultura, szkolnictwo wszystko jest na punkcie numer jeden - tam idą podwyżki. Natomiast to, co powinno być robione, czyli to, co dla mieszkańców jest istotne - chodniki drogi, czy ulica Nadrzeczna ten temat został pominięty i uważam, że tego typu działanie nie sprzyja atmosferze w gminie. Będzie wśród mieszkańców potęgowała się frustracja w tym zakresie, gdyż widzą doskonale, że tutaj są igrzyska, natomiast nie dba się o to, co podstawowe – stwierdził Leszek Lach.


 

Podobne zdanie do swoich kolegów z Klubu Gmina dla Wszystkich zaprezentowała Jolanta Chmura. Zaczęła od przyjętych niedawno podwyżek dla dyrektorów. Pytała, czy dyrektorzy upominają się o wynagrodzenia „tzw. pracowników niebudżetowych”. Gdy radna zwracała uwagę na tę kwestię na komisjach, miała spotkać się z argumentacją, że ci pracownicy dostają podwyżki ok. 2 lat przed emeryturą. – (…) jak wiemy są to tak niskie kwoty, które naprawdę na pewno nie wpływają w końcowym efekcie na wysokość emerytury. Dlatego jestem przeciwko temu budżetowi, bo mi się nie podoba taka sprawiedliwość. To, co państwo robicie z ludźmi, dbacie jedynie o swoje kieszenie - taka jest prawda. Jeżeli ktoś tego nie widzi, to albo nie chce tego widzieć, albo po prostu udaje, że tego nie widzi, bo trudno jest nie zauważyć, nie wiem jak to nazwać, znieczulicy, która panuje wśród radnych i wśród państwa z gminy (…) – mówiła radna Jolanta Chmura. To nie jedyna rzecz, która w projekcie budżetu „bardzo razi” radną – dalej mówiła również o basenie w Żarkach Letnisku. Wnioskowała o przesunięcie 100 tysięcy złotych z kultury fizycznej na doraźny remont żareckiego basenu, jednak spotkała się z argumentacją, że ta kwota i tak nie będzie wystarczająca. Ma być wykonana ekspertyza, ale zdaniem radnej Chmury niczego nie zmieni: - Ekspertyza jest tylko ekspertyzą. Natomiast na remont basenu, który na pewno ekspertyza wskaże, że są potrzebne grube pieniądze, tych pieniędzy nie będzie Więc będą to kolejne pieniądze zamrożone.


 

8 DO 5 ZA BUDŻETEM


 

Budżet został przyjęty przy 8 głosach „za”. Poparli go Łukasz Adamczyk, Łukasz Boroń, Barbara Caban, Krzysztof Klimek, Marcin Makuch, Sylwester Sawicki, Dagmara Superson-Kosztyła oraz Andrzej Tkacz. „Przeciw” zagłosowali Grzegorz Bojanek, Jolanta Chmura, Patryk Frendowski, Leszek Lach oraz Waldemar Sitek.


 

Pod koniec sesji wójt Katarzyna Kaźmierczak podziękowała tym radnym, którzy przed rokiem obdarzyli ją zaufaniem i trwają w nim. Opozycyjni radni nie mogli liczyć na równie ciepłe słowa: - Nie dziękuję opozycji, która w tym momencie jest już coraz bardziej opozycją „nie, bo nie”. W dzisiejszych głosowaniach potwierdzacie państwo, że taka jest teraz technika. Trudno, będę musiała sobie z tym jakoś poradzić. Myślę, że już sobie poradziłam.


 

Katarzyna Kaźmierczak zapowiedziała, że 2020 rok będzie trudny, ale już nie tak bardzo, jak rok ubiegły. - Wiemy jak to zrobić, żeby poradzić sobie z takimi bieżącymi problemami, z problemami które na nas spadną niespodziewanie. Jesteśmy silniejsi o to doświadczenie tego roku – stwierdziła wójt Katarzyna Kaźmierczak.


 

600 TYSIĘCY NADWYŻKI NA SPŁATĘ POŻYCZEK


 

W przyjętym budżecie dochody Poraja to 56.057.137,57 zł, przy wydatkach na poziomie 55.425.618,67 zł. Nadwyżka budżetowa (631.518,90 zł) zostanie w całości przeznaczona na spłatę kredytów, a dokładniej pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (441,9 tys. zł na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Jastrzębiu oraz 189,6 tys. zł na oczyszczalnię w Żarkach Letnisku).


 

DOCHODY GMINY


 

Po stronie dochodów wymienić można prawie 1,4 mln zł w gospodarce mieszkaniowej. Na tę kwotę składają się między innymi dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 1.130.000,00 zł (działki w Żarkach Letnisku). Znaczną część dochodów gminy stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 24,3 mln zł. Na tę kwotę składają się np. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych, podatek od działalności gospodarczej, wpływy z opłaty skarbowej, targowej, za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czy też udział gminy w podatku dochodowym (ponad 15,8 mln zł).


 

9,5 mln po stronie dochodów wynieść ma subwencja oświatowa, ponad 631,5 tys. złotych stanowić będą wpłaty od rodziców z tytułu opłat do żywienia i opłat czesnego oraz dopłaty do środków żywnościowych w stołówkach szkolnych. Wśród dochodów dział pomoc społeczna kształtuje się na poziomie 1,3 miliona złotych – są to dotacje z budżetu państwa, wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze. Podobnie jak w innych gminach znaczna część wszystkich dochodów znalazła się w dziale „Rodzina” – 13,9 mln zł. Są to w głównej mierze dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz środki związane z realizacją świadczenia wychowawczego.


 

Dochody z gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynieść mają prawie 4,6 mln zł. Ponad 2,5 miliona złotych to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Znalazły się tutaj również dochody na budowę kanalizacji w Żarkach Letnisku (345.528,45 zł), środki na projekt wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii (1.187.055,30 zł) oraz środki na projekt „Instalacja efektywnego oświetlenia” (499.999,50 zł).


 

PORAJSKIE WYDATKI


 

Wśród gminnych wydatków wskazać można na przykład ponad 698 tysięcy złotych w dziale transport i łączność (w tym bieżące utrzymanie dróg - 483,3 tys. zł, budowa dróg i chodników – 214,8 tys. zł).


 

Gospodarka mieszkaniowa kosztować ma 1.230.000,00 zł. W dziale tym znalazły się np. regulacja stanów prawnych dróg gminnych, obsługa geodezyjna, opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych oraz modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisku (30 tys. złotych) oraz zakup terenów nad zalewem (400 tys. złotych).


 

Ponad 7,3 miliona złotych znalazło się w dziale administracja publiczna. Tutaj wskazuje się między innymi wydatki na radę gminy (180 tys. złotych), urząd gminy (5,8 mln złotych, z czego 4,6 mln to wynagrodzenia, 1,1 mln to wydatki związane z realizacją zadań statutowych).


 

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową Poraj zaplanował 350 tysięcy złotych, z czego 250 tys. stanowić mają wydatki bieżące. 100 tysięcy złotych ma z kolei zostać przeznaczone na modernizację remizy OSP w Gęzynie.


 

Obsługa długu publicznego kosztować będzie ponad 1,2 mln złotych. Kwota ta została zabezpieczona na spłatę odsetek.


 

Oświata i wychowanie kosztować będzie 17,9 miliona złotych. Wydatki w tym dziale to między innymi wydatki na szkoły podstawowe w kwocie ponad 11,2 mln złotych. Wynagrodzenia i składki to ponad 9,5 mln złotych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 950 tys. złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 tys. złotych. 403,5 tys. złotych stanowić będzie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie oraz Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej. Na przedszkola przeznaczone zostaną ponad 3 miliony złotych (w tym wynagrodzenia i składki 2,6 mln zł, realizacja zadań statutowych 300 tys. zł). Dowożenie dzieci do szkół kosztować ma 226 tysięcy złotych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli niespełna 66,7 tys. złotych, stołówki szkolne i przedszkolne 1,6 mln złotych,


 

Wydatki po stronie pomocy społecznej zaplanowano w kwocie ponad 2,1 mln złotych, natomiast dział „Rodzina” to ponad 14,5 mln złotych wydatków (na tę kwotę składają się np. świadczenia wychowawcze, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego).


 

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska gmina wyda 6,7 mln złotych (w dziale tym znajdują się m.in. budowa kanalizacji w Żarkach Letnisku, wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową, gospodarka odpadami, oczyszczanie gminy, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni, ochrona powietrza, oświetlenie uliczne).


 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kosztować będzie 1,1 mln zł (w tym dotacja dla GOK-u 800 tys. zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki 285 tys. zł). Na kulturę fizyczną zaplanowano 250 tysięcy złotych (w tej kwocie znalazły się 200 tys. na dotacje na zadania bieżące organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie oraz 50 tysięcy złotych na ekspertyzę dot. basenu w Żarkach Letnisku).


 

3,7 MILIONA NA INWESTYCJE


 

Na inwestycje Poraj wydać ma w tym roku dokładnie 3 761 040,50 zł. Na liście zadań znalazły się: udrożnienie rowów – 20 tys. złotych; przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - 214 835,20 zł; modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko - 30 tys. zł; zakup terenów nad zalewem porajskim - 400 tys. zł; modernizacja budynku strażnicy OSP Gęzyn - 100 tys. zł; modernizacja instalacji elektrycznej Gminnego Ośrodka Zdrowia - 33 tys. zł; gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj - 500 tys. zł; odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poraj - 1 193 205,30 zł; uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy - 20 tys. zł; instalacja efektywnego oświetlenia - 600 tys. zł; dokapitalizowanie Spółki „PORECO” - 650 tys. zł.


 

Edyta Superson


 Galeria zdjęć

Komentarze