Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

ILE GMINY WYDADZĄ NA INWESTYCJE?

Tomasz Urbański | 2018-02-02 12:20

(powiat zawierciański) W ubiegłym miesiącu radni poszczególnych gmin przyjęli uchwały budżetowe. Rada Gminy Kroczyce uchwaliła nowy budżet w poniedziałek 18 grudnia, dzień później to samo uczynili radni ze Szczekocin. Koniec grudnia był czasem intensywnej pracy Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, Rady Gminy Włodowice, Rady Gminy Irządze (budżety tych gmin zostały przyjęte w czwartek 28 grudnia) oraz Rady Miasta i Gminy w Pilicy (radni przyjęli tegoroczny budżet podczas sesji w piątek 29 grudnia). Spośród wymienionych gmin inwestycje stanowią największy procent ogólnej sumy wydatków we Włodowicach (37,4%). Deficyty poszczególnych jednostek wahają się od 2,3 miliona złotych do niewiele ponad 4 milionów. Z kolei nadwyżki budżetowe znalazły się w Szczekocinach, Irządzach oraz Pilicy.

 

Rada Gminy Kroczyce uchwaliła budżet, w którym dochody wyniosły 32.359.544,00 zł, a wydatki 34.724.864,00 zł. Tegoroczny deficyt budżetowy sięgający 2.365.320,00 zł ma zostać sfinansowany z kredytu (1.208.500,00 zł), pożyczki (520.000,00 zł) oraz z wolnych środków (636.820,00 zł).

 

Po stronie dochodów największe sumy wpłyną z podatków i opłat lokalnych (6,3 mln), części oświatowej oraz wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT (11,3 mln). Prawie 6 milionów to dochód zaliczony do działu „Rodzina”, w którym znajdują się m.in. dotacje celowe z budżetu państwa. Niespełna 7 milionów w dochodzie gminy stanowić mają dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

 

WYDATKI INWESTYCYJNE GŁÓWNIE NA KANALIZACJĘ I OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane w tegorocznym budżecie Kroczyc pochłoną 10.870.800,00 złotych, co stanowi 31,3% wszystkich wydatków gminy. Wśród inwestycji w budżecie na 2018 rok znalazły się między innymi: modernizacja dróg lokalnych (157 tysięcy złotych), dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach (100 tysięcy złotych), remont świetlicy wiejskiej w Piasecznie (196,8 tysięcy złotych). Inwestycje, których koszt przekroczy pół miliona to np. budowa kanalizacji na terenie gminy Kroczyce – etap III i IV, na co w budżecie przewidziano 631 tysięcy zł oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Pradłach za 650 tysięcy. Kosztowną inwestycją ma być budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach - 7,3 miliona złotych. Niewiele ponad 1,5 miliona ma z kolei wynieść budowa kanalizacji sanitarnej w Kostkowicach.

 

W SZCZEKOCINACH PONAD 400 TYS. NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

 

Dzień po kroczyckich radnych, uchwałę budżetową przyjęła Rada Miasta i Gminy Szczekociny podczas sesji we wtorek 19 grudnia. Dochody w bieżącym roku sięgnęły ponad 32,3 milionów złotych, przy wydatkach w wysokości 31.898.825 złotych. Szczekociny w swym budżecie nie odnotowały deficytu. Zamiast niego pojawiła się nadwyżka budżetowa w kwocie 427 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

 

Największą część dochodów w budżecie Szczekocin – podobnie jak w Kroczycach – stanowią podatki i opłaty lokalne (11,6 miliona), subwencja oświatowa (niewiele ponad 6 milionów) i część wyrównawcza subwencji (2,6 miliona złotych). W dziale „Rodzina” po stronie dochodów pojawiła się kwota 7,6 miliona złotych, a 2,3 miliona w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w co wliczają się dotacje celowe na np. budowę sieci wodociągowej.

 

Wydatki w gminie Szczekociny wyniosły prawie 31,9 miliona złotych, z czego na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone zostanie 3.880.082,00 złote. Kwota ta stanowi 12,2% wszystkich wydatków gminy.

 

Spośród stosunkowo niewielkiej kwoty wydatków inwestycyjnych ponad 1,9 miliona złotych zostanie przeznaczone na gospodarkę ściekową i ochronę wód; 911 tysięcy złotych znalazło się w dziale „Transport i łączność” (z tego 765 tysięcy na drogi gminne i 146 tysięcy na drogi wewnętrzne). Nieznacznie niższa kwota zostanie przeznaczona na gospodarkę mieszkaniową – 862.859,00 złotych.

 

Modernizacja dróg objąć ma między innymi budowę ulicy Wspólnej w Szczekocinach – etap I i ulicy Ogrodowej w Szczekocinach – etap I oraz modernizację drogi dojazdowej do pól w Goleniowach. Ponad 460 tysięcy złotych z gospodarki mieszkaniowej wydane zostanie na wykup zespołu pałacowo-parkowego (jest to część zadania realizowanego w latach 2015-2018 za łączną kwotę 4,5 miliona złotych).

 

Niespełna 2 miliony złotych z gospodarki ściekowej i ochrony wód wyniesie budowa sieci wodociągowej w Szczekocinach w rejonie między innymi: ulicy Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Śląskiej, Przemysłowej i Konopnickiej.

 

W OGRODZIEŃCU DEFICYT POKRYJĄ OBLIGACJE

 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwaliła tegoroczny budżet w czasie grudniowej sesji zwołanej na 28 grudnia 2017r. Z łącznej sumy dochodów Ogrodzieńca w wysokości 40.122.747,45 zł ponad 13,8 miliona to dochody z podatków i lokalnych opłat. Część oświatowa subwencji ogólnej to niewiele ponad 6,5 miliona, a część wyrównawcza – 1,4 mln. W dziale „Rodzina” po stronie dochodów odnotowano 6,7 miliona złotych (znalazły się w tym m.in. dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, rodzinne, czy też świadczenia z funduszu alimentacyjnego). 5,6 miliona złotych z całkowitych dochodów gminy znalazło się w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (znalazły się w tym między innymi wpływy z usług, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, czy też program likwidacji azbestu).

 

Całkowita kwota ogrodzienieckich wydatków to 43.922.747,45 złotych. Deficyt budżetowy w wysokości 3,8 miliona złotych ma zostać sfinansowany z planowanej emisji obligacji.

 

Niespełna 25% wszystkich wydatków gminy stanowią wydatki inwestycyjne (10.841.218,71 zł). 570 tysięcy będą kosztować inwestycje drogowe, z czego 320 tysięcy przeznaczone zostanie na drogi gminne. 900 tysięcy złotych pochłonie modernizacja pomieszczeń i sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, a nieznacznie wyższa kwota zostanie przeznaczona na Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w budynku MGOK (930.452,36 zł).

 

W tym roku zaplanowano również uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej, co ma kosztować 1,2 miliona złotych. Blisko 1,5 miliona złotych wyniesie rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego o pawilon przedszkolny; ponad 1,2 miliona zostanie przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W budżecie zaznaczono 780 tysięcy złotych na unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych na terenie gminy (ADM mieszkań komunalnych, remizo – świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, dawna szkoła w Kiełkowicach, budynek przy ul. Orzeszkowej) i ponad 3,5 miliona złotych na likwidację niskiej emisji w budynkach publicznych gminy Ogrodzieniec.

 

W ramach funduszu sołeckiego w Gieble wyremontowana zostanie remiza OSP (przedsięwzięcie to pochłonie niewiele ponad 20 tysięcy złotych), w Gieble-Kolonii przy ul. Polnej ma zostać zamontowana lampa solarna (4,3 tysiąca złotych), a na ulicy Brzozowej ułożone zostanie kruszywo drogowe (na ten cel przeznaczone zostanie ponad 8,5 tysiąca złotych). W Gulzowie w ramach funduszu sołeckiego zakupione zostaną m.in. umundurowanie dziecięcej drużyny pożarniczej przy OSP Gulzów, kosiarka i kosa spalinowa oraz materiały budowlane i płyty do remontu szatni w tutejszym OSP (łączna kwota na te zadania to 7,5 tysiąca złotych). W Kiełkowicach zakupiona zostanie nowa brama do ogrodzenia przy remizie OSP, a w Mokrusie ma zostać zorganizowany plac zabaw. Dofinansowane zostaną również zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. W Podzamczu również zostaną dofinansowane wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży, przeprowadzony ma zostać również remont kuchni tutejszej remizy OSP. W Ryczowie w ramach funduszu sołeckiego zostanie dokończony remont ulicy Końcowej, a w Żelazku zostaną zakupione i zamontowane lampy solarne (przy ul. Grabowej w Żelazku i ul. Sosnowej w Śrubarni).

 

WE WŁODOWICACH PONAD 37% WYDATKÓW STANOWIĄ INWESTYCJE

 

W czwartek 28 grudnia odbyła się również sesja Rady Gminy Włodowice. Tutejsi radni uchwalili budżet, którego dochody sięgnęły ponad 24,5 miliona złotych. Tegoroczne wydatki to kwota 28.601.106,12 złotych. Deficyt budżetowy wyniesie 4.059.225 złotych i zostanie sfinansowany z pożyczki (2.277.161 zł) oraz nadwyżki z lat ubiegłych (1.782.064 zł).

 

Po stronie dochodów największymi „zastrzykami” gotówki są – podobnie jak w innych gminach – między innymi: podatki i opłaty lokalne, subwencja oświatowa oraz dotacje na świadczenia rodzinne, wychowawcze itp.

 

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.703.157 złotych stanowią 37,4% całkowitej sumy tegorocznych wydatków. Na rok 2018 zaplanowano między innymi przebudowę wodociągu Włodowice i Parkoszowice (2,1 miliona złotych), budowę sieci wodociągowej w Morsku (1,7 mln), budowę wodociągu w Rudnikach (1,2 mln). Niewiele ponad 520 tysięcy złotych ma zostać przeznaczone na termomodernizację budynku administracyjno-biurowego przy ul. Krakowskiej 28.

 

Wśród inwestycji drogowych znalazły się m.in. przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Rudnikach za kwotę 170.000 złotych, ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej za 100.000 złotych, budowa drogi dojazdowej do pól Góra Włodowska-Włodowice za 272.400 złotych oraz przebudowa ulicy Krótkiej i Turystycznej w Morsku za prawie 830.000 złotych. Ponadto w tegorocznym budżecie przewidziano 400.000 złotych na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdowie i budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na co ma zostać przeznaczone 264 tysiące złotych. Znaczną sumę wydatków inwestycyjnych stanowi zagospodarowanie terenu włodowickiego rynku – 2 miliony złotych.

 

LWIĄ CZĘŚĆ INWESTYCJI W IRZĄDZACH STANOWI TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY

 

Tego samego dnia obradowali radni z Irządz. W ostatni czwartek grudnia przyjęli oni budżet, w którym dochody ogółem wyniosły 12.406.710 zł, a wydatki 12.206.710 zł. Powstała w tegorocznym budżecie nadwyżka w wysokości 200 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

 

Tegoroczne wydatki inwestycyjne w Irządzach pochłoną niewiele ponad 2,2 miliony złotych, co stanowi 18,1% wszystkich wydatków. W bieżącym roku gmina przeznaczy 1,8 mln na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Irządzach wraz z przebudową kotłowni. Blisko 99 tysięcy kosztować będzie rekonstrukcja drogowych barier po obu stronach wiaduktu przebiegającego nad linią kolejową. Wśród zadań inwestycyjnych na 2018 rok w gminie Irządze zaplanowano również remonty trzech świetlic wiejskich: w Wilkowie (za 59 tys. zł), Witowie (za 148 tys. zł) oraz w Sadowiu Woźnikach (za kwotę 59 tysięcy złotych).

 

PRAWIE 1,9 MLN NADWYŻKI W PILICY

 

W tegorocznym budżecie Pilicy dochody gminy wyniosą ponad 39,9 miliona złotych przy wydatkach w kwocie 38.063.299 złotych. Prawie 25% wszystkich wydatków Pilicy stanowić będą inwestycje i zakupy inwestycyjne – niewiele ponad 9,5 miliona złotych. Nadwyżka budżetowa wyniesie prawie 1,9 miliona. Kwota ta ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

Spośród inwestycja, które gmina zaplanowała na 2018 rok najdroższą będzie budowa i modernizacji sieci sanitarnej i wodociągowej – zadanie to kosztować ma ponad 5,6 miliona złotych. Ponad 1,2 miliona wyniesie przebudowa ulicy Reymonta w Szycach. Spośród ponad 30 zadań inwestycyjnych przewidzianych w tegorocznym budżecie Pilicy znalazła się również dotacja dla powiatu w wysokości 150 tysięcy złotych na przebudowę drogi powiatowej Kidów – Przychody oraz w wysokości 50 tysięcy na budowę chodnika przy drodze powiatowej Pilica – Żarnowiec w Kleszczowie. Niecałe 70 tysięcy wyniesie przebudowa remizy OSP w Cisowie, a na nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowicach gmina przeznaczy 150 tysięcy. 10 zadań inwestycyjnych zostanie wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, a będą to m.in. siłownie pod chmurką w Szycach i Wierbce, budowa wiaty przystankowej w Biskupicach, zakup i montaż barierki przy budynku OSP w Kleszczowie oraz utwardzenie ścieżki rowerowej w Zarzeczu.

 

Edyta Superson

 


Komentarze